Celostátní registr profesionálních ozáření

Pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) byl vyvinut systém celostátní evidence zdrojů ionizujícího záření podléhajících evidenci podle tzv. Atomového zákona. Součástí propojených registrů SÚJB je i Registr profesionálních ozáření, monitorující pracovníky se zdroji ionizujícího záření a jejich expozice, dále Registr držitelů povolení a ohlašovatelů, který spravuje záznamy o všech držitelích povolení ve smyslu „atomového zákona“, a Registr rozhodnutí, jako nástroj tvorby a evidence všech rozhodnutí vydávaných SÚJB.

Základem aplikací navzájem propojených agend je agenda držitelů povolení a ohlašovatelů. Jednotlivé další aplikace systému jsou na tuto agendu navázány a využívají tak společnou, centrálně spravovanou agendu. Ta je uložena v databázovém systému Oracle.

Součástí aplikací spojených registrů jsou klientské aplikace pro správu jednotlivých agend a poskytování informací a aplikace pro dostup k datům všech registrů z prostředí intranetu SÚJB i z Internetu.